ชื่อภาษาไทย

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

 Entech Industrial Solution Co., Ltd.

ปีที่ก่อตั้ง

มีนาคม 2536

ทุนจดทะเบียน

75 ล้านบาท

เลขทะเบียนบริษัท         

0105536035591

สถานที่ตั้ง

17/121 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 48 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์

0 2779 8888

อีเมลล์

info@goodmeters.com

แฟกซ์

0 2779 8899

เว็บไซต์

www.goodmeters.com / www.entech.co.th

 

           บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจ ด้านการนำเข้า และให้บริการด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม มีสถานที่ตั้งเริ่มแรก อยู่บริเวณ ถนนประชานิเวศน์ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเล็งเห็นถึงโอกาสตลาดเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในประเทศ ไทย เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ จากนั้นจึงเริ่มขยายตัวไปในส่วนงานเครื่องมือวัดทาง ด้านพลังงาน ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมตามลำดับ โดยในปัจจุบัน บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่นำเข้า เครื่องมือวัด ชั้นนำคุณภาพสูงที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการ หลังการขาย ทั้งงานซ่อม สอบเทียบได้อย่างมีคุณภาพ โดยผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล

        เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และขอบข่ายการให้บริการ เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยลำดับ ดังนี้

ปี 2536

ก่อตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยนายโสภณ นานาสมบัติและนายไพบูลย์ อุ่นพัฒนาศิลป์

ปี 2539                           

ย้ายสำนักงานมาที่ เลขที่ 17/96 ซอยชินเขต 2/46 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ปี 2543

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท

ปี 2545

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยได้รับการตรวจประเมินจาก AJA Registrars, ย้ายสำนักงานมาที่ อาคารเอ็นเทค เลขที่ 17/121 ซอยชินเขต 2/46 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 
ก่อตั้ง บริษัท ซีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และบริษัท แอคคิวพลัส อินสทรูเมนท์ จำกัด เพื่อวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการภายใต้ชื่อสินค้า Accuplus (แอคคิวพลัส)

ปี 2546

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท

ปี 2548

บริษัท ซีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม

ISO/IEC 17025:2005 หมายเลขการรับรอง TESTING 0157

ปี 2551

เพิ่มขอบข่ายการรับรองในระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ในหมวดการผลิต วิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับสายงานด้านการผลิต วิจัยและพัฒนาตู้ควบคุมอุณหภูมิ

ปี 2552

ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2005 ขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบ อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ หมายเลขการรับรอง CALIBRATION 0157

ปี 2553

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 โดยได้รับการตรวจประเมินจาก AJA Registrars

ปี 2554

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 75 ล้านบาท

ปี 2555

ก่อตั้ง สนง.สาขาภาคตะวันออก จ.ระยอง เลขที่ 188/92-93 มาบตาพุดเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายงานและลูกค้าภาคตะวันออก

ปี 2557

ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม Total suspended particulate matter : Ambient air และ Total suspended solids : Wasted water

ปี 2559

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015

ปี 2562

เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด” เป็น “บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด”

Cookie Notice.
This websites use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.