เครื่องวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Flue gas analyzer)
        เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจสอบว่าก๊าสที่ปล่อยออกมาที่ปล่อง มีประสิทธิภาพการเผาไหม้มากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถวัดได้ออกมาในรูปของตัวเลข
ทำให้ไม่ต้องใช้การคาดคะเนอีกต่อไป และนอกจากจะบอกค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้แล้ว ยังบอกค่าอื่น ๆ ได้ เช่น %O2,%CO, %CO2 (cal) เป็นต้น
ทำให้เราทราบถึงประสิทธิภาพในการปรับ burner ได้ เช่น ถ้า %O2 มากเกินไป จะทำให้เปลืองเชื้อเพลิงมาก หรือถ้า %CO, %CO2 มากเกินไป ก็จะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งกับการวัดประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ (Boiler) และเตาเผา/เตาอบ (Furnace)nโดยเครื่องวิเคราะห์ของ Testo
มีให้เลือกหลายรุ่น ซึ่งมีความสามารถแตกต่างกันไป เช่น วัดค่าได้มากขึ้น, สามารถเก็บและบันทึกข้อมูลได้ เป็นต้น อีกทั้ง ยังสามารถใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ไร้สาย
ทำให้สามารถพิมพ์ผลได้ทันที

testo 350
– สามารถต่อโพรบได้อุณหภูมิสูงสุด 1,800 องศาเซลเซียส
– อ่านค่าได้รวดเร็วและง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากหน้าจอแสดงผลรูปภาพกราฟฟิคสี
– สามารถเลือกติดตั้งเซ็นเซอร์วัดก๊าซได้พร้อมกัน 6 เซ็นเซอร์ ได้แก่ O2, CO, COlow, NO, NOlow, SO2, NO2, H2S, CxHy, CO2-IR