เครื่องวัดคุณภาพอากาศและสารอินทรีย์ระเหยง่าย สำหรับ Application ทางด้านก๊าซเรือนกระจก

 

Gasmet DX4040 for GHGs
กระบวนการทางชีววิทยาและจุลินทรีย์ในดินเป็นแหล่งสำคัญของก๊าซ
เรือนกระจก (GHGs) เช่น Carbon Dioxide (CO2), Methane (CH4)
และ Nitrous Oxide (N2O) โดยทั่วไปสามารถวัดก๊าซ GHG ที่เกิดขึ้น
ในดินได้ 2 วิธี คือ เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หรือวัด
และวิเคราะห์ที่หน้างานเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า ค่าใช้จ่าย และการ
ขนส่งตัวอย่างผิดพลาด

• ตรวจวัดก๊าซโดยใช้หลักการ FTIR
(Fourier transform infrared spectroscopy) ซึ่งสามารถตรวจวัด
ก๊าซได้ทั้งหมดในช่วงความยาวคลื่น 900-4200 cm-1 โดยตรวจวัด
ก๊าซ GHGs ที่สำคัญได้ทุกก๊าซ
• วิเคราะห์และอ่านค่าความเข้มข้นได้พร้อมกันสูงสุด 50 ชนิดก๊าซ
โดยความถี่ในการวิเคราะห์ก๊าซ 10 ครั้ง/วินาที และสามารถตั้งค่าระยะ
เวลาในการวิเคราะห์ได้
• ค้นหา Unknown Gas สามารถค้นหาก๊าซที่ไม่มีอยู่ในรายการที่ทำ
การตรวจวัดโดยค้นหาจากฐานข้อมูล ก๊าซ 250 ชนิดก๊าซ
หรือฐานข้อมูล NIST 5,000 ชนิดก๊าซ (Optional)
• มีการชดเชยค่าการวัดที่เกิดจากการรบกวนของก๊าซอื่น
(Cross interference)
• ง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา ไม่ต้องเตรียมและทำการ
สอบเทียบก่อนนำไปตรวจวัด เพียงแค่ทำ zero ด้วยก๊าซ N2
ก่อนการตรวจวัด และไม่ต้องเปลี่ยนเซนเซอร์ทุกๆปี


     

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณนันท์นภัส แซ่โง้ว โทร : 09 2282 3223  อีเมลล์ : nunnaphat@entech.co.th