เครื่องวัดความชื้น(%)โดยใช้หลักการ Microwave Resonance Technology  สามารถวัดค่าความชื้นได้ทั้งที่ผิวและภายในตัวอย่าง
โดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่างไม่ใช้สารเคมี ใช้เวลาในการวิเคราะห์รวดเร็วไม่เกิน 1 วินาที ใช้ได้กับตัวอย่างหลากหลาย ได้แก่ ตัวอย่างที่มีลักษณะเป็น
เมล็ด ผง เป็นแผ่น หรือ ขนาดและสีแตกต่างกัน