กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับงานซ่อมบำรุง

โดยส่วนใหญ่ ในโรงงานอุตสากรรม มักจะต้องมีการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน เพื่อป้องกันระบบขัดข้องหรือเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้นการมีเครื่องมือที่สามารถช่วยประเมินการทำงานของระบบได้เบื้องต้น หรือสามารถช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบ จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดได้ทั้งเวลา ต้นทุนค่าใช้จ่าย และยังสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้ทันเวลา โดยไม่ทำให้ระบบหรือกระบวนการเกิดการหยุดกะทันหัน ซึ่งกล้องถ่ายภาพความร้อนเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยทำให้การซ่อมบำรุงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ดังนี้

ทั้งนี้ทางเอ็นเทคฯ จะขอแนะนำกล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับงานซ่อมบำรุง ดังต่อไปนี้ค่ะ