คณะกรรมการบริษัท

นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์

 • ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ,Eastern New Mexico University, USA.
  – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ,Southeastern Oklahoma State University, USA.
  – ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)(รุ่นที่ 47)
  – ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
  – สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ประสบการณ์ :
  – 2552 – 2555 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  – 2549 – 2552 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  – 2547 – 2549 รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  – 2543 – 2547 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  – 2537 – 2543 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

    

นายพันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ

 • ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 • วุฒิการศึกษา :
  ปริญญาโท บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ :
  2549 – ปัจจุบัน   พัฒนาธุรกิจ SMEs ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
    

นายสุธี พนาวร

 • ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 • วุฒิการศึกษา :
  ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศและการเงิน
  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฮิโตทสีบาชิ ประเทศญี่ปุ่น วิชาเอก การตลาดระหว่างประเทศ (ทุนมอนบุโช ของรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ประสบการณ์ :
  2558 – ปัจจุบัน    กรรมการ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
  2542 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ยูบีซีแอล จำกัด
  2546 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เอสเค รีซอร์ส จำกัด
    

นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล

 • ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 • วุฒิการศึกษา :
  -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Washington State University
  -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ :
  ปัจจุบัน กรรมการบริหาร , บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  2552 – 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ , ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  2545 – 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ , ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
    

นายโสภณ นานาสมบัติ

 • ตำแหน่ง :ประธานกรรมการบริหาร
 • E-Mail : sopon@entech.co.th
    

นายไพบูลย์ อุ่นพัฒนาศิลป์

 • ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารร่วม
 • E-Mail : paiboon@entech.co.th
    

นายสมพร ม่วงแก้ว

 • ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
 • E-Mail : somporn@entech.co.th

 

 

 

Cookie Notice.
This websites use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.