การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า
1. บริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินค้าตามรายการและระยะเวลาที่ระบุไว้ในในเสนอราคา หรือตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดสินค้า (Catalog) หรือคู่มือการใช้งาน นับตั้งแต่วันส่งสินค้าถึงหน่วยงานของผู้ซื้อ ไม่นับระยะเวลาในการติดตั้งและการทดสอบระบบ ยกเว้นตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น
2. บริษัทฯ รับประกันเฉพาะสินค้าและอุปกรณ์หลักไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหม่ไม่ได้ น้ำกลั่น สารเคมี กระดาษกรอง เป็นต้น
3. บริษัทฯ รับผิดชอบปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของผู้ซื้อโดยมีหลักฐานพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทเอง บริษัทฯ ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกินวงเงินประกันที่บริษัทฯ จัดทำไว้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

Cookie Notice.
This websites use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.